Radio Reportagen

Déckkäpp Weltkannerdag

20.11.2018 - 10:20

D'Klass aus dem cycle 3.2 vum Lena Mafra vu Wolz versteet och Spaass, an haut um Weltkannerdag ersetze si bei eis op der Antenne och d'RTL Déckkäpp.
20/11/2018 Welt Kannerdag Deckkaepp