Tele Reportagen

Kannerrechter am Mëttelpunkt

20.11.2017 / 00:00:47

Haut um Weltdag vun de Kannerrechter mécht d’UNICEF mat enger Reih Aktiounen op dësen Dag opmierksam.

Enner anerem mat Mënscheketten am Lycée classique zu Dikrech. An och d’Grondschoul vun Stroossen huet mat 600 Kanner aus den 4 Cyclen, der Spillschoul an dem Precoce matgemaach.