De Joreswiessel an der Stad an an der Welt (31. Dezember 2016 / 1. Januar 2017)