Afghanistan (2): Mazar-e Sharif - Samangan - Kabul