1. Kapesëtzung "Escher Fues-Revue" (18. Mäerz 2017)