Escher Kavalkad: Gecken am Minett (19. Mäerz 2017)