Quizowend "Am ANKER" zu Waasserbëlleg (14. Abrëll 2017)