Schengen: Ouverture vun der Saison touristique (16. Abrëll 2017)