Paule Kremer ass duerch den Äermelkanal geschwommen (9. August 2017)