Gelongenen Optrëtt vu "Räpzodi" am Cube zu Maarnech (4. November 2017)