Dylan Pereira - Ofschloss-Soirée vun der Saison 2017 (9. November 2017)