Colmer-Bierg: Gidderzuch a Camionnette krute sech ze paken (20.12.2017)