Neijoerschpatt vun der Gemeng Lëtzebuerg (8.1.2018)