Neijaouersconcert vun der Harmonie Municipale Echternach (Januar 2018)