Summerfest vun der Amicale des Retraités de Du Pont de Nemours zu Éiter (10.7.18)