Willibrordusoktav: Pilgermass zu Iechternach (7.11.18)