Beliichtungscheck vun der Lëtzebuerger Vëlos‐Initiativ (8.11.18)