Soirée vum Mérite culturel vun der Gemeng Suessem (5.12.18)