Nei um BichermaartDe Schatz vu Lucilinburhuc

Vum Marie-Isabelle Callier. An 3 Sproochen disponibel. Bei den Éditions Schortgen.

Hei d'Presseinfoen:


DE SCHATZ VU LUCILINBURHUC
Marie-Isabelle Callier

44 Seiten - 21 x 30 cm - Sprooch : Lëtzebuergesch - ISBN 978-99959-36-45-7

19,50€

Um ale Schëff am Park vun der Stad Lëtzebuerg fillen sech zwee Bridder wéi schro Piraten. Iwwer dem Spillen entdecke si en aalt Stéck Pergament mat enger Schatzkaart. Eenzock maachen si sech op d'Sich, ma scho geschwë fänke si u mat streiden ...

Si trennen sech a jiddereen hofft, fir d'éischt beim Schatz ze sinn. Si musse Rätsele léisen a Kaarten nogoen a léieren esou villes iwwer déi al Stad an hir Geschicht. Zu gudder Lescht verdroen si sech erëm an zesumme fannen si dann och déi faméis Këscht mat de Goldstécker.

Vun all Buch, dat verkaaft gëtt, geet een Euro un d'Fondatioun Kriibskrank Kanner.

LE TRÉSOR DE LUCILINBURHUC
Marie-Isabelle Callier

44 Pages - 21 x 30 cm - Langue : Français - ISBN 978-99959-36-44-0

19,50€

Sur la plaine de jeux du bateau-pirate de la ville de Luxembourg, deux frères se prennent pour de terribles pirates. En jouant, ils découvrent un vieux parchemin doublé d'une carte au trésor !

Ils partent à sa recherche mais ne tardent pas à se disputer... Chacun part alors de son côté, en espérant arriver le premier. Enigmes et cartes leur feront découvrir la vieille ville et son histoire. Ce n'est bien sûr qu'ensemble et réconciliés, qu'ils parviendront à retrouver son fameux trésor.

Pour chaque livre vendu, 1 euro sera reversé à la Fondation Kriibskrank Kanner (aide aux enfants atteints d'un cancer).

LUCILINBURHUC'S TREASURE
Marie-Isabelle Callier

44 Pages - 21 x 30 cm - Language : english - ISBN 978-99959-36-46-4

19,50€

On Luxembourg City's pirate ship playground, while two brothers pretend to be daring pirates, they discover an old parchment complete with treasure map! They set off on a treasure hunt, but before long, get into a fight. Each one goes his own way, hoping to get there first. Mysteries and maps lead to their discovery of the old city and its history. But it is only when they reunite and join forces that, together, they succeed in finding its incredible treasure.

For each book sold, one euro will be donated to the Kriibskrank Kanner Foundation, (an association for children afflicted by cancer).