Police sicht no ZeienBei mëssgléckten Abréch zu Péiteng a Stroossen fotograféiert

Enn Oktober zu Péiteng a Ufank November zu Stroossen goufen d'Männer fotograféiert, wéi si probéiert hunn, Saachen ze klauen, wat awer net gelongen ass.

Zu Stroossen ware béid Abriecher aktiv.© Police
Enn Oktober huet e Mann probéiert, fir an enger Residenz an der Rue du Chemin de Fer zu Péiteng en Auto an e puer Schief opzebriechen. Well awer esouwuel den Auto, wéi och d'Schief, déi an der Garage stoungen, zougespaart waren, huet den Abriecher du vun senger Aktioun lassgelooss an huet d'Gebai nees verlooss.

Dann Ufanks November goufen de Mann an ee Kompliz dobäi fotograféiert, wéi se zu Stroossen an der Cité Millewee probéiert hunn, an en Haus anzebriechen. Och dat ass net gelongen.Persounen, déi Informatiounen zu de potentiellen Abriecher hunn, solle sech bei der Police op der Porte de l'Ouest ënnert der Nummer 2443-5200 mellen.