Giischtje gewiergtStrof am Appell vun 10 op 2 Joer Prisong erof?

E Mann hat am August 2015 am Prisong zu Schraasseg engem Giischtjen en Telefonskabel ëm den Hals gewéckelt an doru gezunn.

Dee Mann soll an zweeter Instanz besser ewechkomme wéi an éischter.

War hien dunn zu enger Prisongsstrof vun 10 Joer veruerteelt ginn, sollen - wann et dem Vertrieder vum Parquet général nogeet - elo nach just zwee Joer Prisong gesprach ginn: De versichten Doutschlag sollt deemno net zréckbehale ginn.

D'Appelluerteel ass fir den 13. Dezember.