Chantier bis SeptemberStreck op der N2 "Val de Hamm" gëtt méi breet gemaach

Weider gëtt och déi betraffe Kräizung op dëser Plaz nei amenagéiert.

Vum 22. Mee un gëtt et op der N2 e gréissere Chantier, well op dëser Plaz d'Streck méi breet soll gemaach ginn an och d'Kräizung amenagéiert gëtt.

Fir d'Auswierkungen op den Trafic ze minimiséieren, gëtt den 17. an 18. Mee d'Markéierung gezunn. Während dësen Aarbechten, déi tëscht 9 a 16 Auer passéieren, gouf eng Deviatioun ageriicht.

Chantier relatif au réaménagement de la N2 «Val de Hamm» du 22 mai jusqu'à début septembre 2018
Communiqué par: Administration des ponts et chaussées

L'Administration des ponts et chaussées procédera à des travaux d'élargissement de la N2 «Val de Hamm» et de réaménagement du carrefour du mardi 22 mai jusqu'à début septembre 2018. Afin de minimiser les incidences sur le trafic, un marquage provisoire sera mis en place les 17 et 18 mai 2018 de 9 à 16 heures. Pendant les travaux liés à ce marquage, une déviation sera mise en place: les personnes venant du rond-point Robert Schaffner (Iergaertchen) et souhaitant accéder aux commerces ainsi qu'aux sociétés situés rue de Bitburg devront passer via la rue Haute.