Zeie gesichtDreck tëscht Schieren a Steeën deponéiert

Wéi d'Gemeng Schieren matdeelt, gouf op enger Haltebucht um CR347 illegal Dreck ofgeluecht. Fir déi Schëlleg ze fannen, gouf en Zeienopruff lancéiert.

© Gemeng Schieren
Eventuell Zeie soll ech sech bei der Police vun Ettelbréck um 24484200 mellen.