Ze vill Loyer bezueltLocataire geet viru Geriicht a krut no 7 Joer elo Recht

D’Gesetz vun 2006 gesäit vir, dass de Joresloyer maximal 5% vum investéierte Kapital dierf ausmaachen. D'Uerteel elo dierft fir vill Diskussioune suergen.

600 Euro Loyer fir ee klenge Studio zu Beetebuerg. Dat si vill Suen, huet sech ee Locataire geduecht, an en ass dogéint virgaangen.

7 Joer huet d’Affär elo geschleeft an den 10. Juli gouf et een éischt Uerteel. De Locataire krut Recht a soll iwwer 20.000 Euro rembourséiert kréien. Een Uerteel wat souwuel ënner Proprietairen, wéi ënner Locatairen dierft vu sech schwätzen doen.

De Reportage vum Max Theis (23/07/2014 - 12h30)


Et geet ëm ee Studio vun 21 Meter Carré zu Beetebuerg, deen net besonnesch gutt an der Rei a spartanesch ageriicht ass. Am ganze sinn iwwer 30 där Zëmmer am Gebai.

De Locataire ëm deen et geet, huet 600 Euro toutes charges comprises zevill fonnt an eng Plainte bei der Loyerskommissioun gemaach. D’Gesetz vun 2006 gesäit vir, dass de Joresloyer maximal 5% vum investéierte Kapital dierf ausmaachen.

D’Loyerskommisisoun gëtt vun enger Gemeng agesat. Et sëtzt ee Gemengevertrieder dran, ee Vertrieder vun de Locatairen an ee vun de Proprietairen. Dës Kommissioun soll tëscht béide Säite vermëttelen a wann dat net geléngt, selwer tranchéieren.

Well de Propriétaire keng Dokumenter wollt oder konnt virleeën, déi de Kaf an d’Renovatioun vum Gebai dokumentéieren ass eng Expertise gemaach ginn. De Wäert vum Studio gouf op 95.000 Euro geschat an den Expert ass zur Conclusioun komm, dass de Loyer effektiv ze héich wier. D’Loyerskommissioun huet um Enn ee Loyer vu 520 Euro fixéiert. 350 fir de Studio an 170 fir d’Chargen.

Well de Locataire dat nach ëmmer iwwerdeiert fonnt huet, huet en d’Decisioun kontestéiert an d’Affär ass um Escher Friddensgeriicht gelant.

Een zweeten Expert ass chargéiert an déi Expertise ass net op en komm, sou dass een drëtten Expert an d’Spill komm ass.

Deen huet de Wäert vum Studio op 32.000 Euro ageschat, quasi een Drëttel vum Wäert, deen den éischten Expert uginn hat.

D’Geriicht huet doropshin der Demande vum Locataire noginn an de Loyer op 250 Euro evaluéiert, d0Chargë goufen op 30 Euro geschat. D’Geriicht huet dem Locataire 21.440 Euro zougesprach, well e 7 Joer laang ze vill Loyer bezuelt dobäi komme Prozedurkäschten.

De Proprietaire huet 40 Deeg Zäit fir an Appel ze goen, am anere Fall gëtt d’Uerteel rechtskräfteg. Eng Jurisprudenz wéi gesot, déi héich intressant kéint ginn.