Ouverture vum Escher Chrëschtmaart (17. November 2017)