Bauerenhierschtmaart um Haff Tempels zu Uewerkuer (30.9.18)