Käerjenger ChrëschtmaartSchecke fir Sea Shepherd, Le Soleil dans la Main, Andamos an Aide au Développement de la Santé

Vum Chrëschtmaart 2018 a vun der festlecher Stëmmung gouf profitéiert, fir e puer Schecken ze iwwerreechen.

D'Presidentin vun der Kulturkommissioun, zesumme mam Schäfferot an dem Cercle Culturel Claus Cito huet e Scheck vun 1.485 € u Sea Sheperd iwwerreecht. Et handelt sech hei ëm den Erléis vun der Kannerkulturwoch.

Donieft goufen nach 3 weider Schecken iwwerreecht. De President Marc Hansen huet jeeweils e Scheck vun 1.500 Euro un d'Asbl "Le Soleil dans la Main", "Andamos" an "Aide au Développement de la Santé" iwwerreecht.