Dag vum BamGroussen Trëppeltour zu Käerjeng den 10. November

De Schäfferot an d’Ëmweltkommissioun vun der Gemeng Käerjeng invitéieren am Kader vum Dag vum Bam 2018 op e flotten Bongerten- Entdeckungs-Trëppeltour.

Vun 9:30 bis 12:00 Auer ass Rendezvous zu Kënzeg bei der Gare. Ënnerwee ginn nei Uebstbeem ugeplanzt an et ginn Erklärungen zum Bamschnatt. Well dësen Tour zu engem gudden Deel duerch Bongerten a Felder féiert, si gutt, dem Wieder ugepasste Schong néideg.

Um 11:30 Auer offréiert de Schäfferot den Apéro op der Terrasse vun der Brasserie „Op der Gare“.