Neijoerschreceptioun vun der Stad Lëtzebuerg (7.1.19)