Carte Blanche vum Ben FayotAlso dach keng "medical school" zu Lëtzebuerg!

Säit e puer Joer goung rieds, fir zu Lëtzebuerg Dokteren an enger "medical school" op der Uni auszebilden. D'Regierung huet den 22. Mäerz 2017 decidéiert, net op dee Wee ze goen. Wat soll ee vun esou enger Decisioun halen?

Carte Blanche vum Ben FayotD'Uni Lëtzebuerg gouf 2003 gegrënnt, fir onsem Land ze erlaben, d'Héichschoulausbildung an d'Fuerschung selwer an d'Hand ze huelen amplaz ons dofir nëmmen op d'Ausland ze verloossen.

Dofir kënnt a misst d'Uni Lëtzebuerg och d'Plaz sinn, fir méi a medezinesch Ausbildung a Fuerschung hei am Land ze investéieren.

Zwar kënne mer Dokteren an anert medezinescht Personal aus dem Ausland importéieren.

Doniewent ginn ons eegen Dokteren säit jeehier am Ausland ausgebilt.

D'Iddi war opkomm, déi extrem Ofhängegkeet vum Ausland ofzebauen an och zu Lëtzebuerg Dokteren an enger eegener "medical school" auszebilden.

Dat hätt ënner anerem de Virdeel, dass mer am Austausch mat Unien a Kliniken an Europa net ëmmer nëmmen eppes froen mussen, mä och eppes unzebidden hätten.

Dofir goufen Etude gemaacht a säit Joren Diskussiounen zwëschen Uni a Regierung gefouert.

Lo huet d'Regierung decidéiert, net op dee Wee ze goen.

D'Ursaach ass finanzieller Natur. Et schéngt ze deier ze sinn, gëtt indirekt gesot.

Ech fannen et schued, dass d'Regierung déi Decisioun geholl huet.

Si huet en aneren, traditionelle Modell virgezunn. Niewent dem éischte Unisjoer, wat elo schonns zu Lëtzebuerg méiglech ass, soll e Bachelorstudium vun dräi Jore an der Medezin agefouert a mat friemen Unien Partnerschafte fir déi weider Formatioun vun de Medeziner gesicht ginn.

Erëm eng Kéier verloosse mer ons op auslännesch Unien amplaz selwer en Effort ze maachen.

Ob dat schlussendlech net grad esou deier gëtt wéi eng eege "medical school" sief emol dohigestallt.

Leider huet dat weider keen zu Lëtzebuerg opgereegt.

Et handelt sech dobäi awer ëm eng echt Zukunftsfro.

An de leschte Joerzéngten huet d'Unilandschaft sech Europa- a weltwäit fundamental geännert. Ëmmer méi schwéier gëtt et, eng Studieplaz am Ausland ze kréien, ëmmer méi selektiv huelen d'Unien d'Studenten un. Ee wichtegt Element ass dobäi d'Nationalitéit. A jee nodeem déi national Preferenz a groussen Nopeschlänner duerch d'politesch Entwécklung méi Bedeitung kritt, kann dat e seriöt Hënnernes fir ons Studente ginn. Ech wëll keen Däiwel un d'Mauer molen: mä wa muer d'Mme Le Pen a Frankräich d'Soe kritt, kann en Deel vum System op d’Kopp gepucht ginn.

Doniewent hätt d'Ausbildung vun Dokteren zu Lëtzebuerg och wichteg Nieweneffekter fir ons medezinesch Fuerschung. Do wär e Reservoir vu jonke Leit fir d'Fuerschung zu Lëtzebuerg erugewuess.

Eng "medical school" wär e weidere Mosaiksteen fir den Ausbau vun de "Life-sciences" zu Lëtzebuerg gewiescht, deen d'Regierung jo weiderdreiwe wëllt.  

Et muss ee bedaueren, dass d'Regierung dat sang- a klanglos begruewen huet.

Sou wéi ee bedauere muss, dass en Thema wéi d'"medical school" grad ewéi Fuerschung an Héichschoul weder eng politesch Debatt an der Chamber nach soss eng ëffentlech Diskussioun wäert sinn.