De PICCO BELLO online ass eriwwer!

Mir soen all de Leit déi eis all déi Joere beim Spill begleet hunn, villmools Merci!

Ënnert all de Leit déi nach dëse Mount matgespillt hunn, gëtt eng Apple Watch verspillt