Halleffinall vun der Coupe bei den Dammen (04.02.2019)
D'Dammen aus dem Gréngewald konnte sech géint d'Sparta duerchsetzen.