Wirtschaftsmissioun an de Vereenegten Arabeschen Emirater (27.- 29.1.20)