Krisenzenter fir Iwwerschwemmungsaffer um Nürburgring (18.7.21)