Leit op Aarbechtsich zesumme brénge mat Betriber, déi astellen... Dat ass eis Missioun haut um RTL Jobdag. Et ass net dat üblecht Konzept, Kandidate kënnen haut just iwwer Telefon mat de Patrone schwätzen, mee dat Ass scho mol e wäertvollen 1te Kontakt. Eis Aarbechtsplazevermëttler sinn, wéi gewinnt, de Patrick Greis an d‘Raphaëlle Dickes. 

22/06/2020 Jobdag (15h10)
RTL