De leschten Dag am September kann ären Glécksdag ginn, well haut ass den 32ten Jobdag deen RTL organiséiert. Et ass zwar leider oder schonn dee 5ten an der Pandemie, dat heescht dass mir och haut net an engem grousse Supermarché sinn fir Patronen an d'Kandidaten zesummen ze bréngen, awer mir versichen dat iwwer de Radio an den Telephon.

30/09/2021 RTL Jobdag: 20 Patronen presentéieren haut um Radio hier fräi Plazen

Luxdébarras: aggroupe@pt.lu

Freelanders: marc@freelanders.lu