Op jobdag.lu fannt dir aktuell knapp 5.000 fräi Aarbechtsplazen aus de verschiddenste Beräicher. Aplaz klassesch en cv eranzeschécken propséiere mer Iech haut um Jobdag quasi e Speed Dating mat de Patronen déi astellen. Alles dat ass méiglech a der City Concorde, Patrick Greis a Raphaëlle Dickes

29/09/2022 Jobdag 11:10
RTL

Detailer vun alle Patronen déi haut um Jobdag an der City Concorde matmaachen, fannt dir op jobdag. lu. Géint 12h10 siche mer Optiker a Leit aus dem IT Beräich.