Numéro 1 · 2019

I

FRANCK COLOTTE Colpach

HANS GERHARD Prud’homme

SAMUEL HAMEN Djö

STEVE HOEGENER steingarten - streifzüge durch berlin mit japanischen notizheftchen

TOM NISSE Bréiwer un d’Nora Wagner

ANTOINE POHU L’Homme Moderne

POL SAX Chicken Run (Auszüge)

CLAIRE THILL Dead Endings

II POL BRESER Nation Branding - Wéi definéiert d’Kultur e Land?

Illustratiounen: Anne Weyer

Prix du numéro: 20 euros
Abonnement 2019 (3 numéros par an): 50 euros (+ frais postaux)
Abonnement étudiant 2019: 35 euros (+ frais postaux)
Abonnement de soutien 2019: à partir de 100 euros (évidemment, sans frais postaux)

www.cahiersluxembourgeois.lu