2018 huet d'Regierung sech zum Zil gesat, als Tëschenetapp bis 2025, 20% vun der Lëtzebuerger Landwirtschaft op Bio ëmzestellen. Mir sinn haut op 5,1%, ënnert dem europäeschen Duerchschnëtt. Den Dokumentarfilm, "Vu Buedem, Bauzen a Biobaueren", dee momentan an onse Kinoe leeft, wëll d'Leit sensibiliséieren an eng Lanz briechen, fir e bessert Verständnis vun der Biolandwirtschaft.

Am Film erzielen Baueren, déi haut schonn hire Betrib op Bio ëmgestallt hunn, ganz authentesch a matt Begeeschterung vun hirer alldeeglecher Aarbecht an hire Motivatiounen. Mee och aner Bioakteuren, déi an der Fuerschung oder dem Biohandel täteg sinn, kommen zu Wuert, esou dass mer e wierklech komplett Bild vun der Philosophie, de Strukturen an dem Fonctionnement vun der Lëtzebuerger Biolandwirtschaft  vermëttelt kréien.

De Film vum Tom Alesch bleift all Moment interessant, beléiert net, ass net pedantesch an dréint sech virun allem net géint di traditionell Baueren, déi joerzéngtelaang encouragéiert goufen, eng Landwirtschaft ze bedreiwen, déi vill a bëlleg produzéiert op Käschte vun der Natur. Villméi weist en Alternativen op zu de Pestiziden an enger intensiver Déierenhaltung.

"Vu Buedem, Bauzen a Biobaueren" ass e filmesch gelongenen Hommage un de Beruff vum Bauer, mat ganz schéine Naturbiller vum Nikos Welter, e Film deen ons, als Konsumenten villäicht motivéiere kéint, d'Filière vun der Biolandwirtschaft ze ënnerstëtzen.