Ronn 6 Woche virum Referendum lancéieren 43 Acteuren aus der Kulturszeen en Appel fir de Jo an der Fro vum Auslännerwahlrecht.

Ënnert hinne si Leit wéi Robert Brandy, Frank Feitler, Fernand Fox, Claude Frisoni, Lambert Schlechter oder nach Jemp Schuster.

Culture, citoyenneté et fraternité Un appel des acteurs culturels pour le OUI au référendum sur le droit de vote des résidents étrangers.

La Culture, c’est le partage de l’humain.

Nos références culturelles sont internationales, dépassent les frontières. Depuis des siècles, différentes vagues migratoires ont fait le Luxembourg. Depuis des siècles, le Luxembourg est un pays multilingue et multiculturel, qui a pourtant pu préserver son unité et sa personnalité.

Cette diversité doit devenir une force pour la démocratie et le dialogue culturel et politique et un moyen de construire une société inclusive.

Au Luxembourg, un grand nombre d'habitants n'ont pas la nationalité luxembourgeoise, mais paient leurs impôts, élèvent leurs enfants, participent à la vie culturelle, aux élections communales ou européennes, respectent les lois du pays et se sont durablement installées au Luxembourg. Pourtant, ils ne peuvent participer aux élections nationales qui déterminent en fin de compte les lois de notre pays.

Or, la citoyenneté n'est pas nécessairement liée à la nationalité. La citoyenneté comporte au fond des droits et des devoirs permettant de participer à la vie publique et politique. C'est, en particulier, l'égalité de droits et de devoirs, associée à la citoyenneté qui fonde le lien social.

Participer à la communauté politique, en démocratie, c’est reconnaître l’égalité entre tous les citoyens, c’est reconnaître leur diversité et leur liberté. Plus particulièrement dans un pays à fort pourcentage de non-nationaux, c’est accepter les règles du vivre-ensemble sans lesquelles il n’est pas de société vraiment démocratique.

Restreindre la citoyenneté à la nationalité revient à rester ancré dans une conception bornée à la seule souveraineté nationale. C’est nier une réalité qui est celle de la diversité, de la citoyenneté européenne, de la mondialisation, des migrations. L’idée que l’égalité de droit est tributaire de la nationalité est contraire aux principes démocratiques et à une interprétation généreuse des droits fondamentaux.

Les soussignés lancent un fervent appel pour la fraternité en amont du référendum sur le droit de vote des résidents étrangers. Nous pensons qu'il sera important d'accorder le droit de vote aux résidents étrangers pour les élections législatives.

Accorder ce droit nouveau n’enlèvera rien aux citoyens de nationalité luxembourgeoise. Cela ne nuira pas au pays, bien au contraire, le préservant des risques de fractures d’une société divisée entre une partie des habitants habilitée à choisir son destin politique et une partie condamnée à l’accepter malgré son apport productif et social.

Accorder le droit de vote aux résidents non-nationaux contribuerait aussi à valoriser l’image positive du pays, faisant en sorte, que le Luxembourg ne soit pas seulement identifié à l'étranger par des clichés péjoratifs, mais qu'il soit perçu comme un pays innovateur notamment en matière de citoyenneté. Que le Luxembourg se distingue par une particulière ouverture d'esprit et qu'il puisse devenir un modèle démocratique.

La solution en démocratie comme dans le domaine culturel, c’est le partage et la générosité.

 

Eugénie Anselin, Maxime Bender, Marc Binsfeld, Robert Brandy, Frank Feitler, Tullio Forgiarini, Fernand Fox, Claude Frisoni, Robert Garcia, Germaine Goetzinger, Patrick Hastert, Marja-Leena Junker, Anise Koltz, Beryl Koltz, Jo Kox, Marc Limpach, Claude Lahr, Carole Lorang, Charles Muller, Mani Muller, Myriam Muller, Philippe Noesen, Désirée Nosbusch, Jean Portante, Marc Reckinger, Nathalie Ronvaux, Donato Rotunno, Guy Rewenig, Leila Schaus, Luc Schiltz, Lambert Schlechter, Elise Schmit, Guy Schons, Pascal Schumacher, Jemp Schuster, Anne Simon, Nicolas Steil, Paul Thiltges, Ian de Toffoli, Serge Tonnar, Claude Waringo, Jules Werner, Lex Weyer.

En Appel vu Kulturschaffenden fir de JO beim Referendum iwwert d’Wahlrecht vun auslänneschen Awunner

Kultur heescht Mënschleches mateneen deelen.

Eis Referenzen sinn international a ginn iwwert d’Grenzen. Zënter Jorhonnerten hu verschidde Migratiounswelle Lëtzebuerg entstoe gelooss. Zënter Jorhonnerten ass Lëtzebuerg villsproocheg a multikulturell an huet esou säin Zesummenhalt a seng Perséinlechkeet entwéckelt an erhalen.

Déi Diversitéit muss eis Demokratie an och de kulturellen a politeschen Dialog stäerken an dobäi hëllefen eng inklusiv Gesellschaft entstoen ze loossen.   

Zu Lëtzebuerg hu vill Awunner net d’Lëtzebuerger Nationalitéit, si bezuelen awer hei hir Steieren, erzéien hir Kanner, huelen um kulturelle Liewen Deel, gi bei de Gemengen- an Europawahle wielen, respektéieren d’Gesetzer vun eisem Land an hu sech dauerhaft hei niddergelooss. Trotzdem dierfe si net bei de Nationalwahle matwielen, déi jo awer um Enn d’Gesetzer vun eisem Land bestëmmen. 

Nun ass d’Citoyennetéit net onbedéngt un d’Nationalitéit gebonnen. D’Citoyennetéit beinhalt am Fong Rechter a Pflichten fir um ëffentlechen a politesche Liewen Deel ze huelen. Et ass besonnesch d’Gläichheet vun deene Rechter a Pflichten déi zur Citoyennetéit gehéieren, déi di sozial Verbindung entstoe loossen.

Un der politescher Wëllensbildung Deel huelen heescht an enger Demokratie d’Gläichheet ënnert alle Bierger unerkennen souwéi hir Diversitéit an och jidderengem seng Fräiheet. Besonnesch an engem Land mat engem héige Prozentsaz vun net-Lëtzebuerger bedeit dat, d’Regelen vum Mateneen-Liewen ze akzeptéieren, ouni déi et keng wierklech Demokratie gëtt.

Wann een d’Citoyennetéit ob d’Nationalitéit beschränkt, bleift een an enger aler Konzeptioun vu strikter nationaler Souveränitéit. Dat heescht dann awer, dass een der haideger Realitéit vun Diversitéit, Europäescher Citoyennetéit a Migratiounen net Rechnung dréit. D’Iddi, dass d’Wahlrecht nëmmen an alleng un d’Nationalitéit dierf gebonne sinn, ass konträr zu enger geliewtener Demokratie an enger generéiser Interpretatioun vun de Grondrechter.

Déi Ënnerzeechnend maachen dowéinst, am Virfeld vum Referendum iwwert d’Wahlrecht vun auslänneschen Awunner, en Opruff fir déi Fro am Sënn vu méi Mateneen a Fraternitéit ze gesinn. Mir mengen et wier wichteg den auslänneschen Awunner zu Lëtzebuerg d’Wahlrecht bei de Legislativwahlen ze ginn.

Hinnen dat Recht zouzegestoen hëlt de Lëtzebuerger Bierger näischt ewech. Et schued och net dem Land, am Géigendeel, et verhënnert de Risiko, dass Bréch a Rëss an der Gesellschaft entstinn tëscht engem Deel vun Awunner déi hiert politescht Schicksal matbestëmme kënnen an engem aneren Deel deen dat akzeptéiere muss – trotz sengem produktiven a soziale Bäitrag fir d’Land.

Den auslänneschen Awunner zu Lëtzebuerg d’Wahlrecht ze ginn géing sécher och dozou bäidroen d’Bild vu Lëtzebuerg am Ausland ze verbesseren, sou dass Lëtzebuerg net ëmmer just mat negative Klischeeën identifizéiert gëtt, mee als e Land dat innovativ Weeër geet. Fir dass Lëtzebuerg sech duerch Offenheet auszeechent an en demokratescht Virbild ka ginn.

D’Léisung an der Demokratie, wéi och an der Kultur, ass de Mateneen an d’Generositéit.

 

Eugénie Anselin, Maxime Bender, Marc Binsfeld, Robert Brandy, Frank Feitler, Tullio Forgiarini, Fernand Fox, Claude Frisoni, Robert Garcia, Germaine Goetzinger, Patrick Hastert, Marja-Leena Junker, Anise Koltz, Beryl Koltz, Jo Kox, Marc Limpach, Claude Lahr, Carole Lorang, Charles Muller, Mani Muller, Myriam Muller, Philippe Noesen, Désirée Nosbusch, Jean Portante, Marc Reckinger, Nathalie Ronvaux, Donato Rotunno, Guy Rewenig, Leila Schaus, Luc Schiltz, Lambert Schlechter, Elise Schmit, Guy Schons, Pascal Schumacher, Jemp Schuster, Anne Simon, Nicolas Steil, Paul Thiltges, Ian de Toffoli, Serge Tonnar, Claude Waringo, Jules Werner, Lex Weyer.