De Prix d'encouragement ass fir Anita Gretsch / Claire Leydenbach fir hiert Roman-Manuskript "L'Oeil grand fermé".

De Jury zeechent d'Buch "Larven" vum Nora Wagener aus, well déi 16 Portraiten doranner ganz variéiert sinn: Et geet ëm Individuen, déi esou sensibel sinn, datt se net mat den Erausfuerderunge vum Alldag eens ginn an un der eegener Orientéierungslosegkeet echouéieren. De Jury ënnersträicht och déi literaresch Qualitéit vun der Sprooch.

"Larven" ass bei Hydre Éditions erauskomm. De Servais-Präis ass mat 6.000 Euro dotéiert.

Hei de Communiqué vum Jury vun der Fondation Servais:
Le Prix Servais 2017 pour Larven de Nora Wagener

La Fondation Servais vient de décerner le Prix Servais 2017 à Nora Wagener pour le livre Larven paru aux Hydre Éditions. Le Prix Servais récompense depuis 1992 l'ouvrage littéraire le plus significatif paru au cours de l'année précédente. Il est décerné annuellement, sur proposition d'un jury indépendant. Le Prix Servais est doté de 6.000 euros.

Begründung der Jury:

» Der Band Larven – Kurze Geschichten von Nora Wagener wird mit dem Prix Servais 2017 ausgezeichnet. In den sechzehn Texten der Sammlung entwirft die Autorin variationsreiche Porträts von Individuen, die aufgrund ihrer Sensibilität an den Herausforderungen des Alltags und an der eigenen Orientierungslosigkeit scheitern. Die Jury hebt die Qualität der literarischen Sprache hervor, die sich durch eindrucksvolle Bildsicherheit und stilistische Vielfalt auszeichnet. Die poetische Gestaltung verleiht Nora Wageners Inventar unterschwelliger gesellschaftlicher und psychologischer Brutalität auf eindringliche Art und Weise Gehör. «

Le Prix d'encouragement de la Fondation Servais est attribué à Anita Gretsch / Claire Leydenbach pour le manuscrit du roman L'Oeil grand fermé dont le jury récompense l'originalité et la qualité stylistique.

La remise solennelle du prix aura lieu le 4 juillet 2017 à 19.30 heures au Centre national de littérature.

Le jury du Prix Servais 2017 était composé de Simone Beck, Jeanne E. Glesener (présidente), Odile Linden, Claude Mangen, Pierre Marson, Jeanne Offermann, Alex Reuter, Aimée Schultz et Sébastian Thiltges.

Les lauréats du Prix de la Fondation Servais

• 1992 : MANDERSCHEID Roger
• 1993 : GREISCH Pol
• 1994 : PORTANTE Jean
• 1995 : KOHNEN Joseph (Prix spécial)
• 1996 : JACOBY Lex
• 1997 : STECKEL Margret
• 1998 : ENSCH José
• 1999 : HOSCHEIT Jhemp
• 2000 : SCHMOETTEN Pol
• 2001 : HARSCH Roland
• 2002 : HELMINGER Guy
• 2003 : SORRENTE Jean
• 2004 : MUNO Claudine
• 2005 : JACOBS Jean-Paul
• 2006 : REWENIG Guy
• 2007 : SCHLECHTER Lambert
• 2008 : KOLTZ Anise
• 2009 : SAX Pol
• 2010 : REWENIG Guy (Tania Naskandy)
• 2011 : KRIER Jean
• 2012 : ORTLIEB Gilles
• 2013 : GREISCH Pol
• 2014 : HELMINGER Nico
• 2015 : MEYER Roland
• 2016 : PORTANTE Jean
• 2017 : WAGENER Nora