D'Liesung ass den 14. Mäerz am Sall Arca zu Bartréng.

D‘Gedichter vum Karin Jahr si wéi een Disput mat sech selwer an een Appell, all Lethargie ofzeleeën. Et gëllt, sech dorop ze besënnen, datt d‘Liewen net endlos ass an datt mir äis elo den Erausfuerderunge vum Liewen aktiv stelle mussen. Deene klengen a grousse Problemer an all dem, wat äis d‘Liewen onméiglech mécht, musse mir d‘Stir bidden.

Dem Karin Jahr seng Texter kënnen ee scho mol staark rëselen, well si Zweiwel an Angscht mat artikuléieren. Si setze sech mat aktuelle Mëssstänn auserneen a scheie sech net, d‘Striewen no Muecht an de verschiddenste Formen ze entlarven.

Wärend der Liesung wäert de Komponist Camille Kerger e puer Wuert zu sengem Projet „Message in a bottle“, bei deem och Texter vum Karin Jahr vertount gi sinn, soen.

D'Karin Jahr liest donneschdes, den 14. Mäerz, an der ArcA zu Bartreng um 20:00 Auer. Den Entrée ass fräi.