D’Schueberfouer soll offiziell zum “immaterielle Kulturierwen” vun der Unesco ginn. D’Forainen ënnerstëtzten dat allerdéngs net.

Hinne wier et wichteg, fir dat net nëmmen op d’Schueberfouer eleng ze bezéien. Et sollt am beschten déi ganz Kultur vun de Forainen als Patrimoine ugesi ginn.

AUDIO: Schueberfouer als Immateriellt Kulturierewen? Liz Theisen

Op der Schueberfouer stinn och d’Forainen am Virdergrond. Si reese ganz vill a sinn doduerch drun gewinnt fir erëm séier alles of an opzeriichten. Mä si hu souguer en sproochleche Patrimoine, well si vill Ausdréck benotzen, déi nëmmen an hirem Kontext gebraucht ginn. Dat erkläert eis de Steve Kayser, Historiker a Fachberoder vun der europäescher Schaustellerunioun: Steve Kayser: Wann et fir de Forain eppes gëtt wat wichteg ass, dann ass et d’Iwwerliwwerung, d’Weiderliewen, d’Erënnerungen, d’Nostalgie, mee virun allem awer och  d’Weiderreeche vun deem wat si schonn, fir verschiddener, 6 , 7, souguer 8 Generatiounen amfong mathuelen a Gedankentum an Ëmgangsform an dat wéilten se gär geschützt hunn, och an Zukunft.

Et ass also net nëmmen d’Schueberfouer selwer, déi geschützt muss ginn. Mä et mierkt een, dass et ëmmer erëm ähnlech Gebräicher ginn, egal op wéien Volleksfest ee geet. An et wier ebe genau dat wat een erhale soll.

Steve Kayser: Immateriellt Kulturierwen ass wichteg, well domadder engagéiere mer eis, déi Leit, déi sou en Dossier droen, dass en Patrimoine erhale soll bleiwen. A virun allem lieweg soll bleiwen. An ech menge wou kann een dat besser maachen, ewéi op Volleksfester, wéi op enger Kiermes, wéi op der Schueberfouer. Am Ament gehéiert d’Schueberfouer schonn national zum Kulturierwen, mä dat ganzt soll dann och elo international ginn. Zu de Konditioune gehéieren ënner anerem, dass eng Generatioun et der anerer weidergëtt. Et soll sech also em eng Traditioun handelen. An awer soll dat ganzt sech mat der Zäit weiderentwéckelen an och fir déi jonk Leit edukativ sinn.

Steve Kayser: Dossieren, déi mussen nämlech als Konditioun  als aller éischt an den nationale Lëschte vum Patrimoine immatériell ageschriwwe sinn. Eréischt da kann een an den internationale Schrëtt eriwwer goen. An do, do si mer elo.

Dëse ganze Projet soll awer elo sou séier ewéi méiglech iwwer d’Bühn goen. 2021 sollen nämlech vun der UNESCO nach weider Konditiounen opgestallt ginn.