De Comité de sélection vum "Fonds national de soutien à la production audiovisuelle" huet 37 Projeten analyséiert.

Den Total vun de gefrote Subsiden hat sech op 16.632.316 € chiffréiert.

Hei den Detail