Dat ass op d'mannst Zil vun engem entspriechende Gesetzprojet, deen aktuell um Instanzewee ass.

De Gesetzprojet iwwert den Denkmalschutz suergt fir vill Kritik. De Gemengesyndikat Syvicol an d’Handwierkerkammer iergere sech iwwert nei Contrainten an Zäitverloscht – an dat an enger Zäit wou dringend a séier misste kenne Logementer gebaut ginn. D’Verwaltungsgeriicht schreift a sengem Avis, datt d’Rechter vu Leit, deenen hiren Eegentum klasséiert gëtt, duerch dat neit Gesetz geschwächt géifen.

Gefaart ginn zum Beispill nei an zousätzlech Contrainten fir de Wunnengsbau.

En Inventar vum Patrimoine culturel vum ganze Land, Gemeng fir Gemeng, ass eng Neierung am Gesetz, eng aner ass de Prinzip vun der preventiver Archeologie – also ier gebaut gëtt, muss séchergestallt ginn, datt et ënnert dem Buedem keng antik Iwwerreschter ginn.

D'Preventiv-Archeologie gëtt vun der Handwierkerkammer kritiséiert. Zil vum Gesetzprojet ass et dergéint, d'Saach méi einfach ze maache fir de Bauhär - e riskéiert, keen archeologesch bedéngte Baustopp méi en Cours de route.

Den Inventaire vun alle schützenswäerte Gebaier - wëssenschaftlech opgestallt -  ass jo ee weidert Zil vum Gesetz - 3 Gemengen hunn den Exercice ewell ofgeschloss.

Duerch dat Gesetz kommen nees eng Kéier nei Contrainten, déi Baue mi schwéier, méi laangwiereg a mi deier maachen, kritiséiert d’Chambre des Métiers.