Eng 45.000 Mënschen aus Lëtzebuerg waren 1940 duerch déi däitsch Invasioun zur Flucht a Richtung Süde gezwongen.

Vun de 60er Joren un hu vill Portugisen op der Flucht virun Diktatur an Aarmut zu Lëtzebuerg Asyl fonnt. D'Ausstellung "Portugal et Luxembourg – pays d'espoir en temps de détresse", déi zanter Februar an der Abtei Neimënster ze gesinn ass, dokumentéiert déi gemeinsam Vergaangenheet vun deenen zwee Länner.

Portugal a virun allem d'Grenzstad Vilar Formoso hat sech am Zweete Weltkrich fir zeg dausende vu verfollegte Judden aus Lëtzebuerg, ma och fir déi groussherzoglech Famill an d'Exil-Regierung als eng Paart zur Fräiheet erwisen.

Historesch Biller, Dokumenter an Temoignage vun Zäitzeie maachen engersäits déi tragesch Situatioun vun deene ville Flüchtlinge gräifbar a beleeën anerersäits déi grouss Solidaritéit, déi dës generéiert huet.

Fir de Claude Marx, deen dës Ausstellung mat MemoShoah initiéiert an an enker Kollaboratioun mam Musée Vilar Formoso Fronteira da Paz realiséiert huet, ass dëst een Häerzensprojet. Als Kand vu jüddeschen Eltere war hie selwer e Krichsflüchtling.

Dee roude Fuedem, dee sech duerch dës historesch Fresk zitt, soll däitlech maachen, wéi enk déi zwee Länner an hir Mënschen duerch hir gemeinsam Vergaangenheet matenee verbonne sinn.

D'Ausstellung "Portugal et Luxembourg – pays d'espoir en temps de détresse" ass nach bis den 13. September an der Abtei Neimënster ze gesinn.