Decidéiert huet dat, wéi déi Jore virdrun och, d'Gesellschaft fir déi däitsch Sprooch (GfdS).

Wéineg iwwerraschend steet och de Choix vum Wuert vum Joer an Däitschland natierlech och ganz am Zeeche vum Virus, deen d'Joer 2020 wéi näischt anescht markéiert huet. D'"Corona-Pandemie" ass dohier och d'Wuert vum Joer bei eisen Noperen, knapp hannendru steet "Lockdown" op der 2. Plaz.

All Joer wielt d'Jury jo 10 Wierder an Expressiounen, déi dat politescht, ekonomescht a gesellschaftlecht Liewen an engem Joer sproochlech bestëmmt hunn.

2019 war d'Wuert vum Joer iwwregens "Respektrente", 2018 war et "Heißzeit".