De Bierg op ass en Trapp Kéi am Hank, ënnen of ass permanent décke Verkéier an tëschent de Ranner an den Autoe läit se, d'Réimervilla vu Schieren.

Déi vu Schieren ass am gaang ganz ausgegruewen ze ginn an et ass alt erëm eng Notgruewung. Well an Zukunft soll d'Nordstrooss hei duebel esou breet sinn ewéi haut, an duerfir musst d'Villa fort. Méi genee: d'Haaptgebäi, well de Rescht vun der Villa, de Wirtschaftsdeel, déi sougenannt pars rustica, ass zwar prinzipiell erfuerscht, mä deen Deel läit elo ënner neien Haiser an ënner der Nordstrooss.

De bockelegen Gruef-Terrain vum Haaptgebai ass den Ament e groussen Duercherneen vun Trancheeë, réimesche Maueren, réimesche Fuessbiedem, Plastiksbatschen, ëmgeseete Beem, Kéip Steng, jee, wéi dat esou ass, wou archeologesch geschafft gëtt.

An den Terrain ass ganz géi, terrasseförmeg, wéi bei moderne Gebaier do uawen, seet d'Cheffin op der Plaz, d'Véronique Biver vum CNRA. Déi guer net onbedéngt op fantastesch Trouvaillen aus ass.

Véronique Biver: Natierlech si mer frou wa mer schéin Objeten hunn. Wann der do den Deel vun der pars rustica kuckt, dat war immens erodéiert, dat war net schéin an deem Sënn, mä mir hunn awer d'ganz Ausmoosse vun der Villa kritt, mir hunn d'Strukture kënnen erkennen, mir hunn e Rank fonnt ... dat si schéin Objeten...

Nieft dem Krichsgott Mars op engem Rank hunn se nach Reschter vu Freskoë fonnt an hoffen der nach méi ze fannen, well bei enger Sondage-Tranchée hunn se e gemoolten Amor fonnt:

Véronique Biver: Fragmenter vu Wandmolerei mat Amoren drop. Franséisch Restaurateuren nennen dat "une créature ailée". Et ass e klengt Wiesen, et gesäit aus wéi e Kand, e Baby mat Flilleken. An et schéngt wéi wann dat dat iewescht wier vum Dekor. Déi Raim gi relativ héich ageschat. Zum Beispill de Gang zu Viichten, deen huet iwwer 4 Meter Héicht gehat, an hei gëtt e vir sou e klenge Raum, gëtt geschat dass deen op d'mannst 3m30 bis 3m50 huet. 

D'Haaptgebai vun der Villa, vun deeër ee scho vill Raim erkenne kann, déi Villa war eng 110 Meter laang, eng 35 Meter déif, de Bierg op, an d'Archäologen sinn nach op vill Surprise gefaasst wann emol alles deblayéiert ass a wann se iwwerall an de Fong goe kënnen.

A wann alles erfuerscht ass, fueren Autoen derduerch.

AUDIO: De Reportage vum Nico Graf (18/03/2015 - 07h30)