Dësen Artikel fannt dir och an der geschriwwener Press (‘KLACK’).

Mir sinn erëm matzen am ‘Tour de Luxembiurg/Skoda‘ a wäerten och d’Reportage vum ‘Tour de France’ op eiser TV genéisse kënnen. Leider sinn ower ze dacks ‚Knäpp an deer gudder Zos‘. Dofir ass et vläicht net vu Muttwëll, wa mir eise sympathesche Reporteren e bëssen eiser Sprooch mat an d’Misette‘ ginn, fir un deem zevillen Däitsch ze knabbelen…dat mir jo net brauchen J

De Rond-Point an Ugrëff huelen = an de R.-P. (era-)fueren

Hien huet sech Erfahrung ugëeegent= huet bäigeléiert

De Ploton hat et net eileg= war net presséiert

D’Strooss steigt weider un= geet weider/nach biergop

Eng gewësse Rou ass agetrueden= et ass méi roueg ginn

E geféierlecht Ënnerfaangen= eng geféierlech Saach/Uluecht

Si hunn déi aner agehol= Si hunn se erëmkritt

Si hunn e Lach entstoe gelooss= Si hunn e Lach gemaach

D’Hëtzt huet net ugehalen= Si ass net bliwwen/ huet sech ginn

De richtege Wee aschloen= de Wee huelen

D’Photo huet de Vainqueur  ausgemaach= huet de V. erausfonnt

Um Sommet war et wandstëll= Op der Kopp war keng Loft

De Wee huet an d’Stad gefouert= ass an d’Stad gaang

Mir verfollegen d’Wieder=kucken nom Wieder

Säitens der Equipe=vun der E. aus

De Ploton gëtt vum X. ugefouert = den X. ass vir/un der Spëtzt

Hien ass ewell länger Zäit dobäi=ewell méi laang

Si leeën hir Vest un = si dinn se un

De Kees war dee Schnellsten= dee Séiersten

Hien huet Zäit agebéisst= Zäit verluer

Do ass Virsiicht gebueden= Do muss opgepasst ginn

Et sinn nach X kilometeren zréckzeleeën= …ze fueren/maachen

Fir dem Kierper Energie zouzeféieren=…ze ginn

Hie konnt säi Wee fortsetzen=konnt weiderfueren

Dee kann ab elo nach gebraucht ginn=ka vun elo un nach gebraucht ginn

Hie steet dem Kolleg zur Säit= Hien hëlleft dem Kolleg

Et hu sech schwéier Kämpf zougedroen= Et ass béis gestridde ginn

Et geléngt him, déi anzehuelen= Hie bréngt et fäerdeg, déi erëmzekréien

Hien huet seng Offahrt ageleet= …fänkt un erofzefueren

Dat ass agetrueden= Et ass esou komm

Dës puer Beispiller, déi een iwregens och nach anescht kann ‚iwwersetzen‘,  huet den Här Roland Hoferlin vu Schëffleng, e begeeschterte Sportsmann, ärem Schreiwer geschéckt. Ech hat him gesot, et giff knapps eppes déngen, „op RTL ze telephonéieren“; éischtens wier den Telephon en zatzege Ligener; zweetens krit ee knapps ‚dee Richtegen ze paken‘.

Dat gëllt jo bal ëmmer, wann ee mengt „deenen et emol ze blosen“. Vrun allem soll ee bei esou engem Uleies roueg an héiflech bleiwen…well et klénkt dach – och bei iech/äis!  –  esou erëm, wéi een an de Bësch rifft.

Vläicht hu mir eng Grimmel Chance, an eis flott Reportere kréien dat hei e bësse mat. Dat gëllt iwregens net nëmme fir de Velos-Sport, mä apaart och fir de Football, dee jo méintelaang vun Dausende Begeeschterte gelauschtert gëtt. Et wier vläicht net vu Muttwëll, wann dësen oder deen sech ‚Knätzele‘ geng opschreiwen an déi dann eraschécken, fir datt een eng Zort Lëscht ka maachen, déi een de Mikros-Leit fein a manéierlech kënnt an de Grapp ginn, well: Mat Klëppele fänkt ee jo keng Vullen…och äis net, gelldir J