Net nëmme fir d’Mënsche war 2020 e ganz schwieregt Joer, mee och fir vill Déieren.

Eleng 2020 huet d’Asbl Privaten Déiereschutz 529 Kazen, 249 Kanéngercher, 50 Mierschwéngercher an 3 Hamsteren opgeholl. Verwëldert Kazen hu si agefaangen an duerno, wa se kastréiert waren, erëm do ausgesat.

D’Situatioun vun den Hausdéieren huet sech a ville Famillen zënter dem Coronavirus verschlechtert. Sécherlech hunn eng Rei Kazen hire Mënsch duerch déi Krankheet selwer verluer. Mee aus Angscht, fir sech mam Coronavirus unzestiechen, ass op ville Plazen net méi no den Déiere gekuckt ginn. De Privaten Déiereschutz huet vill eeler, gutt genierten, heemlech Kazen opgeholl. Si wëllen hëllefen, eppes aneschters kënnt fir si net a Fro.

Wärend dem Lockdown si vill Elteren op d’Iddi komm, fir en Déier an d’Haus ze huelen, fir esou hir Kanner ze beschäftegen. Dëst war awer oft keen Happy End fir d’Déiere selwer. Entweder ass d’Déier an esou Fäll erëm an d’Asyl oder bei den Déiereschutz komm oder et gouf einfach ausgesat. Fir esou Schicksaler ze verhënneren, huet de Privaten Déiereschutz vill Ufroen, fir en Déier ze adoptéieren, ofgewisen. Si hunn d’Leit informéiert a sensibiliséiert an dëst huet dann och muncher een ëmdenke gelooss. Fir dës Opklärung gëtt awer leider net bei den Offeren um Internet oder munchem Déierenhandel gesuergt.